Protecció de dades

Mitjançant aquest avís, LINGUAE informa els usuaris de la pàgina www.linguae.cat sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “les Dades Personals” perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a LINGUAE les dades Personals requerides en el formulari de “Proposa’ns”. LINGUAE es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives i les pràctiques de la indústria.
Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que LINGUAE serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme per LINGUAE, té com a finalitat el manteniment de la relació que l’usuari tingui, si escau, amb LINGUAE, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de LINGUAE i seva adequació a les preferències dels usuaris, així com l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació sobre els serveis oferts per LINGUAE.
LINGUAE no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. LINGUAE o, si escau, els tercers que tractin les Dades Personals en nom de LINGUAE, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la LOPD i la seva normativa de desenvolupament mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a LINGUAE – C/ Migdia, 77, baixos · 17003 · Girona, indicant la referència “Protecció de Dades”.